Takstmann i Rjukan – Eiendomstaksering v/Ing. Nils Gjelstad

Eiendomstaksering v/ Ing. Nils Gjelstad er din takstmann i Rjukan og utfører:

Eiendomtaksering v/ Ing. Nils Gjelstad er din lokale takstmann i Rjukan og nærliggende kommuner, og utfører en rekke tjenester innen taksering, for eksempel:

  • Skade- og skjønntaksering
  • Boligsalgsrapport
  • Verdi- og lånetakst
  • Naturskade

Som NITOTakst-sertifisert, er du sikker på at du få en takstmann i Rjukan som oppfyller NITOTakst sin strenge krav til kompetanse og faglig dyktighet. Du kan stole på en takstmann fra NITOTakst.

Skadetaksering av byggverk

Når uhellet er ute og eiendommen får skade, vil forsikringsselskapet i svært mange tilfeller kontakte en skadetakstmann for å sikre et profesjonelt grunnlag for erstatningen. I noen tilfeller, spesielt ved kompliserte skader, får takstmannen i oppdrag å styre istandsettings-arbeidene.

Noen ganger blir man som huseier utsatt for skade på eiendommen. Dette er ofte en ny og dramatisk situasjon for den som rammes. Som skadetakstmann er man den uavhengige tredjepart som gjennom profesjonell og kunnskapsrik yrkesutøvelse sikrer et riktig oppgjør og reparasjon. Har din eiendom blitt utsatt for brannskade, vannskade eller uvær? Ta kontakt med din takstmann i Rjukan i dag.

Skjønn på fast eiendom

Ved større skader er det vanlig å benytte skjønn som oppgjørsform. Forsikringsselskapet og skadelidte velger hver sin skjønnsmann som skal bli enige om erstatningen med bindende virkning. En skjønnsmann kan gjerne være en takstmann med de rette forutsetninger.

Skjønn er en «minirettssak» hvor forsikringsselskap og skadelidte oppnevner hver sin skjønnsmann som skal bli enige om forsikringsoppgjøret. Som oftest skjer dette etter omfattende skader, gjerne brannskader. I et skjønn rekonstrueres arealer og bygningsdeler som legges til grunn for en detaljert beregning som utføres av skjønnsmennene i fellesskap. I skjønnssettingen bestemmer partene hva det skal skjønnes over. For bygningsskadeskjønn er det vanlig å skjønne over gjenoppføringspris (GOP), reparasjonskostnader, riving/rydding, normal reparasjonstid, husleietap og påbud.

Boligsalgsrapporter

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.

Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten, er ikke en takstmann sitt ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Du kan få en boligsalgsrapport fra din takstmann i Rjukan i dag.

Kontakt en takstmann i Rjukan i dag – kontakt oss

Takstmann i Rjukan

Verditaksering

Verditaksten inneholder detaljerte opplysninger om eiendommens tekniske verdi samt låne- og markedsverdi. Verditaksten gir de nødvendige opplysninger om eiendommen, samtidig som den gir opplysninger om dokumenter som er innhentet slik som utskrift fra grunnbok, skjøte, festekontrakter, målebrev, ferdigattester, situasjonskart, tegninger osv. Verditaksten skal beskrive den tekniske verdien på huset, gi en markedsvurdering og en enkel beskrivelse av eiendommen. Hør gjerne med din takstmann i Rjukan om verditaksering.

Ønskes det en grundigere undersøkelse av boligens tekniske tilstand, kan det utarbeides en boligsalgs-/tilstandsrapport. Verditaksten er en visuell befaring, og det foretas ikke fysiske inngrep som for eksempel riving eller åpning av konstruksjoner. Normalt flyttes ikke møbler og inventar. Verditaksten er således ikke en garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil og skader. Det foretas ikke nærmere besiktigelser av piper, ildsteder og andre branntekniske forhold. For kontroll, benytt det stedlige branntilsyn. Elektriske installasjoner inspiseres ikke. Er du usikker, ta kontakt med din takstmann i Rjukan.

Naturskade

Skader som i lovens forstand direkte skyldes skred, storm, stormflo, flom, jordskjelv eller vulkanutbrudd er det vi kaller naturskadetaksering. Har du vært ute for moder jords krefter med skader til følge? Da trenger du en takstmann i Rjukan som har god kompetanse og erfaring på område. Vi hører gjerne fra deg dersom du behøver en takstmann i Rjukan.

Radonvurdering

Hva er radon?

Radon er en radioaktiv edelgass som ikke kan sees, smakes eller luktes. Den kan kun påvises ved hjelp av måling. Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er giftig og kreftfremkallende.

Radon dannes når Radium brytes ned, og Radium er et datterprodukt av uran, som igjen er et grunnstoff som finnes naturlig i all berggrunn og jordsmonn. Radon frigjøres til jordluften og kan trenge inn i bygninger gjennom sprekker og utettheter. Vann fra borede brønner kan også inneholde høye konsentrasjoner av Radon, som kan frigjøres til luften. Ved frigjøring gir Radon stråledoser til lungene ved innånding.

Statens strålevern anbefaler at radonkonsentrasjonen måles i alle norske hus. Dette gjøres blant annet med sporfilm. Er du i tvil hvorvidt du trenger dette? Hør med din lokale takstmann i Rjukan i dag.

I følge verdens helseorganisasjon (WHO) er Radon den største årsaken til lungekreft i USA, nest etter røyking. Radon er en naturlig forekommende gass som siver gjennom berggrunnen. Forekomstene av radon vil variere med de geografiske forholdene, men Norge er blant de landene i verden med størst konsentrasjon av gassen.

Som takstmann i Rjukan, tar vi også på oss oppdrag innen måling av radongass i både nye og eksisterende boliger.

Hva kan vi gjøre for deg?

Vi utfører målinger av radongass, og gjør en vurdering av nødvendigheten av å få utført mottiltak. I tillegg kommer vi med råd om hva som kan være en god løsning for å få bukt med problemet.

Ofte vil det mest effektive tiltaket være å montere en radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen. Andre løsninger kan være å monterer radonbrønner og ventilasjonssystem (radon-avsug) dersom radonkonsentrasjonen er over grensen.

Kontakt

Dersom du trenger en takstmann i Rjukan, står vi klare til å ta oppdraget. Kontakt oss gjerne via telefon eller evt. send oss en forespørsel på oppdrag. Ser frem til å høre fra deg!