Orientering av taksering

Takst

Verditakst

Verditakster er en verdivurdering, og er vanligvis nødvendig når du skal låne penger med sikkerhet i eiendommen/boligen, ved refinansiering, skifte/arv og ved hjemmelovsoverføring (salg/kjøp e.l). Takstens konklusjon er markedsverdi og låneverdi.

Markedsverdi

Markedsverdien er «Det ansatte beløp som takstmannen mener eiendommen/boligen normalt kan omsettes for på takseringstidspunktet». Begrepet markedsverdi er internasjonalt og erstatter det gamle begrepet «normal salgsverdi».

Låneverdi

Låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som skal gi långiver den nødvendige sikkerhet for sitt pant i boligeiendommer.

Gyldighet

Gyldigheten av en takst avhenger av endringer i markedet og av evt. endringer i eiendommen. Takster eldre enn 1/2-1 år må brukes med største forsiktighet, det anbefales å kontakte takstmannen.

Teknisk Verdi

Bygningsverdi

På grunnlag av dagens byggepriser på stedet beregnes normale byggekostnader for oppføring av tilsvarende bebyggelse. Det gjøres fratrekk for verdiforringelse (teknisk foreldelse, vedlikeholdsmangler) og evt. gjenstående arbeider.

Tomteverdi

Normale tomtekostnader er markedsverdi av råtomt, samt normale opparbeidelseskostnader for tekniske anlegg og tilknytningsavgifter for vann, avløp og strøm. Tomteverdi ansettes uten hensyn til evt. festeforhold. Det må imidlertid redegjøres for festeforholdet.

Teknisk verdi er summen av bygningsverdi og tomteverdi.